Thursday, September 15, 2011

AMAWHAT TO WEAR?!

RACING SWEATERS


Na začátek trochu historie o těchto svetrech. Začaly se vyrábět ve dvacátých letech a jejich obliba byla až do padesátych let, poté je nahrazovaly stále častěji kožené bundy, kabáty, vesty. Svetry měly široký pas, široké náplety s okem na palec a široký límec zakrývajicí celý krk se zipem, který končil na prsou. Přednost tohoto designu byla předurčena pro motorové sporty. Co se týče barevnosti, svetry byly často barevně kombinované a druhů bylo opravdu nepřeberné množství. Před druhou světovou válkou AMA (Americká Motocyklová Asociace) schválila soutěžní závody, závody do vrchu a rekreační jízdy takzvané Gipsy Run. Svetry byly dobrou reprezentací klubů, výrobců motocyklů nebo třeba sponzorů. Po druhé světové válce obliba vzrůstala mezi kluby a každý člen měl svůj svetr se jménem či logem klubu.


V dnešní době se díky velké poptávce znovu začaly tyto perfektní svetry vyrábět, samozřejmě, že jejich funkčnost co se týká motocyklového sportu je ta tam, ale pro milovníky dobových motocyklů, ale i tohoto stylu jsou stále atraktivní!Po dlouhém hledání jsem našel několik výrobců, avšak ne všechny jsem mohl na vlastní oči vidět, a proto prosím
následujicí věty berte jako doporučení!
Nejdostupnější výrobci v Evropě jsou Rumble59 z Německa, tento svetr nedoporučuji z jednoho prostého důvodu, pletení tohoto svetru je opravdu šílené, vypadá jako ponožky, které pletly babičky za totality z chemlonu, střih se trochu liší, nabízejí čtyři druhy, tři Rumble59 a jeden The Wanderers, na druhou stranu je velice příjemná cena 79 Euro.
Další  evropský výrobce je z Francie Deluxe Jersey, svetr jsem koupil s podivem přes americký ebay, nabízejí několik barevných variací a váš libovolný text nebo logo. Svetr na zakázku dle vašich představ, jinak mají i vlastní nabídku, která je velice atraktivní. Střih a provedení pletení odpovídá historii, co bych vytknul - některá obzvláště malá písmena nejsou přišitá, ale nažehlená, proto se odlepují. Vyřešil jsem to přišitím a myslím, že je vše OK, zip je bohužel obyčejný. Svetry jsou od 89 Euro, základ bez textu, jejich nabídka je okolo 115 Euro. Svetr doporučuji jako nejlepší a nejdostupnější alternativu.
The Curator z Anglie, vysoce kvalitní svetry dělané s maximálním důrazem na autentičnost, bohužel nabízejí pouze dva druhy s několika nášivkami. Cena je 120 Liber.
A dostáváme se ke kolébce a to je USA. Začnu tím nejdostupnějším. Když budete objednávat, nezapomínejte na clo. Výhodné je to v případě, že svetr koupíté ve státech. MyBabyJo nabízejí čtyři druhy za 175 dolarů bohužel
bez textu, nebo nášivek. Liberty Motor Wear rovněž nabizejí čtyři druhy plus nášivky dle výběru cena 175 dolarů.
Vintage Motor Clothing dělají svetry na zakázku, barva, text, nášivky v usa velice populární, cena je individualní
dle zhotovení. Opravdu top kvalita od výrobce Dehen, svetry prodávají prostřednictvím gasolinecowboys.com, vyrábějí je už tři generace a jestli chcete něco opravdu výjmečného, neváhejte. Musím upozornit, že jsem tento svetr koupil a při poštovném, které bylo 160 dolarů jsem objednávku stornoval, ale určitě později tento svetr mít budu.
Podívejte se na jejich nabídku, nabízejí stejný svetr jako má Anthony Hopkins „V zajetí rychlosti“. Takže jestli vlastníte
nějaký ten stroj do padesátých let, neváhejte ani minutu…
T.T.JAKL

At the beginning of a little history on these sweaters. Began to be produced in the twenties, and their popularity was up to the fifties, then increasingly replaced leather jackets, coats, vests. Jerseys have a wide waist, wide knitting with an eye on the thumb and wide collar covering the neck with a zipper, which ended in the chest. The advantage of this design was destined for motor sports. As for color, color sweaters were often combined and species was indeed wealth. Before the Second World War, the AMA (American Motorcycle Association) has approved a competitive races, uphill races and recreational driving the so-called Gypsy Run. Sweaters are a good representation of clubs, motorcycle manufacturers, or even sponsors. After World War II popularity grew among the clubs and each member had his jersey with the name or logo of the club.

Nowadays, thanks to strong demand once again began to produce the perfect sweaters, of course, that their performance in terms of motorcycle racing is gone, but for lovers of contemporary motorcycles, but this style is still attractive!


After a long search I found several manufacturers, but not all I could see with my own eyes, so pleaseTake the following sentences as a recommendation!Most Affordable manufacturer in Europe Rumble59 from Germany, I do not recommend this sweater for one simple reason, knitting this sweater is really crazy, it looks like socks that grandma knitted for the totality of CHEMLON, editing is a little different, offering four types, three and one Rumble59 The Wanderers, on the other hand, is a very nice price of 79 euros.Other European manufacturers from France Deluxe Jersey, I bought a sweater with wonder over the U.S. ebay, they offer several color variations and any text or your logo. Sweater custom made according to your wishes, but with its own menu, which is very attractive. Editing and design corresponds to the history of knitting, what I rebuked - especially some small letters are not sewn, but heat transfer, thus separating. I have solved the sewing and I think that everything is OK, the zip is unfortunately common. Sweaters are from 89 Euro basis without text, the menu is around 115 euros. Sweater recommend as the best and most affordable alternative.The Curator of England, high quality sweaters made with maximum emphasis on authenticity, unfortunately, offer only two species with several patches. The price is 120 Pounds.And we come to the cradle and the USA. I start most accessible. When you order, remember to duty. The advantage is that if you buy a sweater in the states. MyBabyJo offer four types for $ 175 unfortunatelywithout text, or patches. Liberty Engine Wear also offers four types of patches, plus your choice costs $ 175.Vintage Clothing engine make sweaters to order, color, text, tabs in usa very popular, the price is individualaccording to fabrication. Really top quality manufacturer Dehen, sweaters sold through gasolinecowboys.com, is produced for three generations and if you want something really výjmečného, ​​do not hesitate. I note that I bought this sweater and postage, which was $ 160, I canceled the order, but definitely later this sweater I have.Check out their menu, offering the same sweater as the Anthony Hopkins' World's Fastest Indian. " So if you ownany machine in the fifties, do not hesitate a minute ...T. T. JAKL

HOT ROD - Jules Verne

http://en.wikipedia.org/wiki/Jules_Verne

FLAKE KINGS


http://www.flakekings.com/